Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelserne for Image Kompagniet ApS. CVR 10001366 herefter kaldet Image Kompagniet, gælder for alle ordrer og har forrang frem for andre betingelser medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.

1. ORDREBEKRÆFTELSE
Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Ved Image Kompagniet´s skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Hvis der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er Image Kompagniet berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra Image Kompagniet.

Der tages forbehold for trykfejl ved priser og lagertal.

2. LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE
I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport atter er mulig.

3. EJENDOMSFORBEHOLD
Image Kompagniet forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

4. PRISER
Image Kompagniet´s priser er ekskl. moms.
Image Kompagniet forbeholder sig til en hver tid retten til at afvise og ændre priser på bekræftede ordrer.

5. BETALING
Betalingsbetingelser i h.h.t. aftale. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 2 % per måned fra forfaldstidspunktet. Image Kompagniet ApS. må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for Image Kompagniet som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden.

6. INDSIGELSER OG BEFØJELSER
Alle indsigelser skal indgives skriftligt og skal modtages af Image Kompagniet ApS. senest 8 dage efter levering af produkterne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 8 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog senest 1 måned efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra Image Kompagniet.

7. FORCE MAJEURE
Image Kompagniet ApS. er ikke ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; epidemier eller andre sundhedskriser skal være at betragte som force majeure eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; eller andre omstændigheder, som er uden for Image Kompagniet´s direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, Image Kompagniet ApS. være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING
Image Kompagniet ApS. skal, I det omfang dette er tilladt under relevant lovgivning, og desuagtet hvilket grundlag der måtte være for kravet, herunder produktansvar, ikke være ansvarlig for produktansvar eller for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for Image Kompagniet ApS. svare til tilbagebetaling til kunden af beløbet betalt for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

9. LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG)

TOP